Gulshane-Waqf-e-Nau UK- Nasirat
2011-12-31

Gulshane-Waqf-e-Nau UK- Nasirat
2012-02-26

Gulshane-Waqf-e-Nau UK- Nasirat
2013-01-27

Gulshane-Waqf-e-Nau UK- Nasirat
2014-11-16

Gulshane-Waqf-e-Nau UK- Nasirat
2015-04-25

Gulshane-Waqf-e-Nau UK- Nasirat
2016-01-31

Gulshane-Waqf-e-Nau UK- Nasirat
2017-01-22

Gulshane-Waqf-e-Nau UK- Nasirat
2017-12-03

Gulshane-Waqf-e-Nau UK- Nasirat
2020-01-26